Khrapovitsky Vladimir Semenovich (1858–1922)

Khrapovitsky Vladimir Semenovich